Skip Navigation

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ

Тази политика има за цел да ви информира, по прозрачен начин и в изпълнение на Общия регламент за защита на данните, за данните, които “Рапида Лоунс” ЕООД събира, целта на тяхното обработване, начина, по който ги използва, и правата, които имате по отношение на обработката, промяна и изтриване на вашите данни. Моля, прочетете внимателно следната информация.

Приканваме да се запознаете и с нашата Политика за Бисквитки (Cookie Policy), която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.

Обхват

За кого се отнася политиката
Информацията по-долу се отнася до вас, ако вие сте посетител на интернет страница www.rapida.bg или потребител на услугите, предоставяни чрез тази интернет страница, вкл. ако действате в качеството на поръчител на потребител на услугите ни. Информацията се отнася до вас и ако ползвате интернет страницата, приложение или услуга (заедно „Услугите“), които препращат към това уведомление, независимо как ги ползвате (чрез мобилно устройство, смарт телевизор, таблет или компютър).

За коя информация се отнася политиката
Информацията в тази политика касае използването на лични данни. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

В кои ситуации тази политика не се прилага
Тази Политика за защита на личните данни не се прилага в следните случаи:

Кой обработва данните?

„Рапида Лоунс“ ЕООД, ЕИК 205271349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 („Рапида Лоунс“) имейл за контакт: privacy@rapida.bg

Чии данни обработваме?

Обработваме данни на следните лица-субекти на лични данни:

Какви данни обработваме?

Лични данни, които споделяте, когато ползвате Услугите

Лични данни, които събираме автоматично, когато използвате Услугите

Данни, които събираме чрез бисквитки
Използваме бисквитки, за да събираме информация за страниците, които разглеждате, линковете, които използвате и други действия, които извършвате, когато използвате Услугите в рамките на предлаганото съдържание;

Данни, получени от други източници

Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни, за да изпълняваме сключения договор и да ви предоставим Услугите или за да изпълним наше нормативно задължение, включително:

Използваме личните ви данни, за да реализираме законните си интереси, когато вашите права и интереси нямат превес над тях, като за целта сме въвели различни контроли, за да балансираме нашите интереси с вашите права. Това включва:

С ваше предварително съгласие използваме вашите данни, за да:

Моля да имате предвид, че имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Автоматизирана обработка на лични данни

Рапида Лоунс не обработва лични данни изцяло с автоматизирани средства, въз основа на които дружеството да взема решения, пораждащи правни последствия за субекти на данните или по подобен начин да ги засяга в значителна степен.

Колко време съхраняваме личните данни?

Конкретния срок, в който съхраняваме данните, е документиран в нашите вътрешни документи и процедури. Ние съхраняваме личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на Услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

Детайлни данни за сключените договори за услуги и в случай че не е налице висящо съдебно производство или спор по тях, съхраняваме за срок от 5 години, считано от година, в която съответният договор е окончателно изпълнен или прекратен.

Данните, които събираме съгласно изискванията на законодателството за предотвратяване изпирането на пари съхраняваме за сроковете, посочени в чл. 67 ЗМИП.

След като използването им вече не е необходимо, ние ще унищожим данните по сигурен начин, съгласно процедурите ни за съхранение и унищожаване на данни

С кого споделяме личните данни?

Това са трети лица, които ни помагат да предоставяме Услугите, съдействат ни при плащанията, при поддръжка на интернет страницата, при установяване и изясняване на потенциално незаконосъобразни действия, нарушения на Общите условия, клиентска поддръжка, събиране на вземания и други бизнес операции. По-конкретно:

Доставчици на услуги и финансови институции - партньори:

Правоприлагащи, съдебни и други органи, предвидени в закон

Промяна в собствеността

Ако станем обект на придобиване или сливане, може да споделим информация с друго дружество. Ако това се случи, ще изискваме новото дружество да спазва стандартите, заложени в това уведомление.

Не извършваме трансфер на данните в трети страни извън ЕС.

Защитени ли са вашите данни?

Рапида Лоунс осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на данните. Рапида Лоунс прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

Какви са вашите права и как може да управлявате данните си?

Право на достъп:
Имате право да получите потвърждение от Рапида Лоунс дали обработва личните ви данни и ако това е така имате право на достъп до тях, право да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), както и правото да ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните данни.
Право на коригиране:
Имате право да коригирате или да поискате от Рапида Лоунс да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни.
Право на изтриване:
В определени случаи може да поискате от Рапида Лоунс да изтрие вашите лични данни без ненужно забавяне. Например когато:
  1. вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
  2. ако възразите срещу обработването;
  3. ако данните са обработвани незаконосъобразно; или
  4. трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на България или на друга държава.
Законът предвижда случаи, в които Рапида Лоунс може да откаже да изтрие личните ви данни.
Право на ограничаване на обработването:
Може да поискате Рапида Лоунс да ограничи обработването в следните случаи:
  1. Когато оспорвате точността на личните данни (ограничението е за определен срок, който позволява да се провери точността на данните);
  2. Когато обработването е неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а само ограничени;
  3. Когато Рапида Лоунс не се нуждае повече от данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
  4. Когато възразите срещу обработването и очаквате Рапида Лоунс да провери дали законните основания за обработването имат преимущество пред вашите интереси.
Право на възражение:
Имате право по всяко време на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на данни. Това право може да се упражни само за ваши лични данни обработвани на основание законните интереси на Рапида Лоунс. Ако възражението е основателно, Рапида Лоунс ще прекрати обработването, освен ако покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси.
Ако желаете да получавате съобщения за директен маркетинг, трябва изрично да се съгласите с това, като активно отбележите с отметка, че сте съгласни да получавате съобщения за директен маркетинг.
Дадено съгласие за директен маркетинг може да се оттегли по всяко време.
Право на преносимост на данните:
В някои случаи имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор. Предвид правното основание на което Рапида Лоунс обработва личните данни и контрола, който имате чрез приложенията, Рапида Лоунс не е задължено да осигури упражняването на това право. Независимо от това, ще направим възможното, в рамките на разумното да отговорим на искания в тази връзка.
Право на жалба:
Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - компетентният държавен орган в тази сфера.

Ако искате да упражните правата си или имате въпроси или оплаквания по това уведомление, може да се обърнете към нас на следните данни за контакт: privacy@rapida.bg; гр. София, п.к. 1142, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1

Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който Рапида Лоунс обработва личните данни и/или във видовете лични данни, или в който и да е друг аспект на предмета на това Уведомление, Рапида Лоунс ще уведоми за съответната промяна веднага, като актуализира текста на това уведомление, публикуван на сайта си.

Друга важна информация относно вашата лична неприкосновеност

Информационни средства
Може да сканираме комуникацията автоматично и да проверяваме за спам, вируси, фишинг и други зловредни действия, незаконосъобразно или забранено съдържание, или нарушения на Общите условия, това уведомление и други политики;

Защита на лични данни на деца
Нашата платформа е предназначена за широката публика, не за ползване от деца. Не събираме съзнателно лични данни на лица, които според националното им право са деца.

Практики на трети лица в областта на личните данни
Това уведомление се отнася само за начина по който Рапида Лоунс събира и използва вашите лични данни. Ако разкриете лични данни на трето лице или посетите интернет сайт на трето лице чрез линк в нашия сайт, за личните данни, които им предоставяте или те събират от вас се прилагат техните уведомления за защита на личните данни и техните практики.
Не можем да гарантираме неприкосновеността и сигурността на вашите лични данни, след като ги предоставите на трети лица. За това ви препоръчваме да прецените на кого предоставяте информацията, преди да я споделите с него.