Skip Navigation

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

РАЗДЕЛ I. ДЕФИНИЦИИ

 1. Следните термини носят значението, посочено по-долу, за целите на използването им в настоящите Общи условия или Договора за кредит:
 2. Дата на усвояване означава датата, на която Сметката за усвояване е заверена със сумата на Кредита.
 3. Договор за кредит означава договор между Страните, за предоставяне на Кредита от Кредитора в полза на Кредитополучателя, в качеството му на потребител в съответствие с условията на приложимото българско законодателство. Договорът за кредит се състои от Индивидуалните условия и настоящите Общи условия;
 4. Искане за отпускане на Кредит означава искане за отпускане на Кредит, чрез попълване от Кредитополучателя и Поръчителя на формуляра за кандидатстване на Уебсайта на Кредитора.
 5. Кредит означава сумата, отпусната от Кредитора на Кредитополучателя съгласно Договора за кредит.
 6. Кредитор означава „Рапида Лоунс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205271349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район Средец, бул. Патриарх Евтимий No. 31, ет. 1.
 7. Кредитополучател означава всяко дееспособно физическо лице на възраст между 18 и 78 години, с местожителство и постоянно пребиваване в Република България, кандидатстващо за Кредит и заинтересовано от сключването на Договор за кредит с Кредитора.
 8. Лихва по Кредита означава лихвата, дължима от Кредитополучателя на Кредитора за предоставянето и ползването на Кредита, в размера посочен в Индивидуалните условия на Договора за кредит;
 9. Общи условия означава настоящите Общи условия на Кредитора, които представляват неразделна част от Договора за кредит и са задължителни за Страните по него. Общите условия са достъпни на Уебсайта на Кредитора и се предоставят на Кредитополучателя и Поръчителя при сключване на Договора за кредит.
 10. Поръчител означава всяко физическо лице на възраст между 25e и 64 години, което сключва Договора за кредит, с цел 1) да гарантира изпълнение на задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит, и 2) да отговаря заедно с Кредитополучателя пред Кредитора за плащане на дължимите суми по Договора за кредит.
 11. Сметка за усвояване означава банковата сметка на Поръчителя, по която се извършва отпускането на Кредита.
 12. Индивидуални условия означава конкретните условия, договорени между Страните по конкретен Кредит. Индивидуалните условия представляват неразделна част от Договора за кредит.
 13. Страни означава Кредитополучателя, Поръчителя и Кредитора, а „Страна“ означава един от тях.
 14. Уебсайт означава интернет страницата на Кредитора, достъпна на следния адрес: rapida.bg

РАЗДЕЛ II. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Стандартният европейски формуляр, съдържащ информация във връзка с Кредита, е наличен на Уебсайта на Кредитора. Стандартният европейски формуляр съдържа необходимата на Кредитополучателя информация за сравняване на различни предложения и за вземане на информирано решение за сключване на Договора за кредит.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

 1. С Договора за кредит Кредиторът се съгласява да отпусне на Кредитополучателя Кредит съгласно Индивидуалните условия. Кредитополучателят се задължава да върне Кредита при условията и сроковете, уговорени в Индивидуалните условия. Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит до тяхното пълно и окончателно погасяване.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

Кандидатстване за Кредит

 1. Кредитополучателят кандидатства за отпускане на кредит и осигурява задължаването от страна на Поръчителя съгласно инструкциите на Уебсайта.
 2. С попълване и подписване на съответната част от Искането за отпускане на кредит чрез попълване на трите си имена и натискане на бутон „Съгласявам се“, всеки от Кредитополучателя и Поръчителя:
  1. декларира, че информацията, предоставена във формуляра на Искането за отпускане на Кредит е вярна и точна;
  2. изрично се съгласява за провеждане на телефонни разговори с Кредитора с оглед сключването и изпълнението на Договора за кредит, включително те да бъде записвани; и
  3. се съгласява да предостави, или да осигури предоставянето на Кредитора на картовите данни на дебитна/кредитна карта за целите на погасяване на Кредита.
 3. С подписването на Искането за отпускане на Кредит, всеки от Кредитополучателя и Поръчителя потвърждава, че е прочел и приема условията на Договора за кредит, Общите условия и Стандартния европейски формуляр, че желае да сключи Договора за кредит с Кредитора и се съгласява Кредиторът да преведе сумата на Кредита по Сметката за усвояване съгласно РАЗДЕЛ V по-долу.

Оценка

 1. След получаване на Искане за отпускане на Кредит, Кредиторът извършва oценка на кредитоспособността на Кредитополучателя и Поръчителя.
 2. В случай, че въз основа на извършената оценка Кредиторът откаже да предостави Кредита, той уведомява Кредитополучателя и Поръчителя за отказа във възможно най-кратък срок, по имейл и/или чрез SMS.

Верификация

 1. Във възможно най-кратък срок след получаване на подписано Искане за отпускане на Кредит, Кредиторът провежда процедура по верификация, част от която включва следните действия:
  1. По отношение на Поръчителя: удостоверяване, че банковата сметка на Поръчителя е действаща и че той е неин титуляр. Потвърждението може да бъде извършено по един от следните начини:
   чрез удостоверяване в електронна база данни администрирана от компания предоставяща такива услуги. Разходите за проверката са за сметка на Кредитора.
   и/или
   чрез банков превод в полза на Кредитора (по посочена от него банкова сметка) на минимално допустимата от съответната банка стойност. Разходите за превода са за сметка на Поръчителя.
  2. По отношение на Кредитополучателя:
   предоставяне от Кредитополучателя на съгласие за директен дебит в полза на Кредитора, или ако бъде поискано от Кредитора – нареждане за периодични преводи, за целите на погасяване на дължимите суми по Договора за кредит.
  3. проверка на валидността и данните относно всяка дебитна/кредитна карта, предоставени на Кредитора за целите на погасяване на Кредита, чрез изтегляне на сума в размер на 0.01 лев. Посочената сума не подлежи на връщане.
  4. телефонен разговор, в който Кредитополучателят избира датата за плащане на първата вноска по Кредита. Датата за плащане на първата вноска може да бъде между третия и тридесетия ден от телефонния разговор. Въз основа на направения избор, Кредиторът изготвя и изпраща на останалите Страни по имейл погасителния план, приложим към Договора за кредит. Ако след получаване на погасителния план Кредитополучателят не упражни правото си на отказ от Договора за кредит в срока съгласно Раздел IX. по-долу, се счита че Кредитополучателят е съгласен с погасителния план и приема да бъде обвързан от него.

РАЗДЕЛ V. ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТА И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

 1. Задължението на Кредитора да отпусне Кредита възниква при условие, че оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя и Поръчителя е положителна, всички стъпки в процедурата по верификация са изпълнени, и договорът за кредит е подписан електронно от всички Страни.
 2. Отпускането на Кредита се извършва по банков път, по Сметката за усвояване, във възможно най-кратък срок след подписване на Договора за кредит и успешно приключване на верификацията. Датата, на която Сметката за усвояване е заверена със сумата на Кредита е Датата на усвояване и съответно датата на влизане в сила на Договора, и началото на срока на Кредита.

РАЗДЕЛ VI. ЛИХВА

 1. За предоставянето на Кредита Кредитополучателят заплаща на Кредитора Лихвата, посочена в Индивидуалните условия на Договора за кредит.
 2. Лихвата по Кредита се начислява и дължи от Датата на усвояване, независимо дали паричните средства по Кредита фактически са били предадени на Кредитополучателя, и с подписване на Искането за отпускане на Кредит Кредитополучателят изрично се съгласява с това.
 3. Изчисляването на годишната лихва за предоставяне на Кредита е на база 365 дни в годината, състояща се от действителния брой дни във всеки месец, като Лихвата за предоставяне на Кредита е дължима на датата на връщане, посочена в Погасителния план.
 4. Лихвата за предоставяне на Кредита, дължима от Кредитополучателя, може да бъде изменена:
  1. по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено; или
  2. едностранно от Кредитора, в случай на законодателни промени, водещи до промяна в разхода на Кредитора по предоставяне на Кредита. В такъв случай лихвата по Кредита ще бъде увеличена, или съответно намалена, със сумата, с която разходът на Кредитора по предоставяне на Кредита се е увеличил, или съответно намалил.
  3. При едностранна промяна по настоящата подточка (b), в 7-дневен срок от промяната Кредиторът изпраща писмено уведомление до Кредитополучателя и Поръчителя. В случай, че Кредитополучателят, съответно Поръчителят, не е съгласен с промяната, той има право в рамките на [5 (пет)] дни от получаване на уведомлението да прекрати Договора за кредит, като уведоми Кредитора писмено. В случай, на прекратяване от страна на Поръчителя, Кредитополучателят има задължение да осигури нов поръчител.

  РАЗДЕЛ VII. ВРЪЩАНЕ НА КРЕДИТА

  1. Плащанията по Договора за кредит се извършват на съответната падежна дата съобразно посоченото в Погасителния план. В случай че падежната дата за плащане се пада в ден, който не е работен ден, плащането следва да се извърши на първия следващ работен ден.
  2. Плащанията по Договора за кредит се извършват само в български лева, по който и да е от следните начини:
   1. чрез директен дебит, или въз основа на нареждане за периодични преводи (ако такова е било поискано от Кредитора);
    и/или
   2. чрез банков превод по банковата сметка на Кредитора, посочена на Уебсайта, като в основанието за превода следва да се посочи ЕГН на Кредитополучателя или Поръчителя.
  3. В случай, че на съответната падежна дата сметката на Кредитора не е заверена със съответната дължима сума, Кредиторът има право да извърши действията съгласно РАЗДЕЛ XI.
  4. Всички разходи, свързани с превода на суми дължими на Кредитора по Договора за кредит са за сметка на Кредитополучателя или съответно Поръчителя, наредил съответното плащане.
  5. Задълженията за плащане на Кредитополучателя и Поръчителя приключват, когато всички дължими суми по Договора за кредит са изцяло и неотменимо изплатени.
  6. В случай на извършено плащане по Договора за кредит, чиято стойност не е достатъчна за погасяване на пълния размер на дължимите суми, задълженията се погасяват по реда на възникването им, в следната последователност: (i) разноски; (ii) Лихвата по Кредита; (iii) други дължими суми по Договора за кредит; и (iv) главницата по Кредита.
  7. Кредитополучателят и Поръчителят могат да изискат по телефон или имейл, актуална информация за състоянието на кредита и извлечение от Погасителния план. Предоставянето на информацията е безплатно.

  Предсрочно погасяване на Кредита

  1. Кредитополучателят и Поръчителят имат право, през целия срок на Кредита, да погасят частично или изцяло кредита преди крайната дата посочена в Договора за кредит. При пълно предсрочно погасяване, Договорът за кредит се прекратява.
  2. В случай на предсрочно погасяване, oбщата дължима сума подлежи на съответно намаление чрез намаляване на Лихвата, дължима за оставащата част от срока на Кредита.
  3. В случай на предсрочно погасяване, Кредитополучателят или Поръчителят следва да уведоми Кредитора поне 5 (пет) дни преди желаната дата на погасяване, с изпращане на писмено уведомление до Кредитора по пощата, или по електронен път чрез имейл на: support@rapida.bg. След получаване на уведомлението, Кредиторът преизчислява общата дължима сума и информира съответната Страна за това.
  4. При пълно предсрочно погасяване на Кредита Кредитополучателят или Поръчителят следва да заплати на Кредитора обезщетение за разходите, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита в размер 1% от предсрочно погасената сума по Кредита, ако оставащият срок на Кредита е по-голям от една година, съответно 0.5% ако оставащият срок на Кредита е по-малък от една година.
  5. При предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи заплащане на всички такси и комисионни за услугите, които са били предоставени от Кредитора през изтеклата част от срока на Кредита.

  РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  1. Кредитополучателят има право да използва Кредита за всички законови цели.
  2. Кредитополучателят се задължава надлежно и своевременно да изплати на Кредитора общата дължима сума по Договора за кредит.
  3. Поръчителят се задължава да погасява всички задължения, в случай че Кредитополучателят не осигури надлежно и своевременно погасяване на задълженията си по Договора за кредит.
  4. За целите на плащането на дължими суми по Кредита, Кредитополучателят се съгласява в рамките на верификацията да предостави съгласие за директен дебит в полза на Кредитора, или съответно – нареждане за периодични преводи, ако такова е било поискано от Кредитора.
  5. Всеки от Кредитополучателя и Поръчителя се задължава да предостави, или да осигури предоставянето на Кредитора на картовите данни на дебитна/кредитна карта, от която Кредиторът ще има право да тегли сумите дължими по Кредита в случай на неизпълнение съгласно член XI.1. Картата предоставена/осигурена от Кредитополучателя и съответно от Поръчителя не може да е една и съща.
  6. Всеки от Кредитополучателя и Поръчителя се задължава при промяна на данните, предоставени при сключване на Договора за кредит, да уведоми Кредитора за промените в срок от 7 дни от промяната.
  7. Кредиторът се задължава да събира и предоставя информация за Кредита, предоставен на Кредитополучателя, на Централния кредитен регистър при Българска народна банка.
  8. Кредиторът не носи отговорност за вреди в резултат от нарушения на дейността на пощенските услуги, електронни или други средства за комуникация, както и на други технически устройства и системи, които са свързани с дейността на Кредитора.
  9. Страните се съгласяват, че със заверяване на сумата по Кредита по Сметката за усвояване Кредиторът е изпълнил задължението си да отпусне Кредита. Кредиторът не носи отговорност за фактическото предаване на средствата по Кредита от Сметката за усвояване във фактическата власт на Кредитополучателя.
  10. Поръчителят се задължава във възможно най-кратък срок след постъпване на сумата по Сметката за усвояване да я предаде във фактическа власт на Кредитополучателя.

  РАЗДЕЛ IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

  1. Всеки от Кредитополучателя и Поръчителя има право да се откаже от Договора за кредит, без да посочва причина за това, като изпрати писмено уведомление до Кредитора (по пощата или по имейл: support@rapida.bg ) в срок 14 дни от по-късния момент между: (a) датата на сключване на Договора за кредит, или (б) датата, на която Кредитополучателят е получил екземпляр от сключения Договор за кредит.
  2. За упражняване на правото си на отказ Кредитополучателят/ Поръчителят не дължи никакво обезщетение, неустойка или други разходи.
  3. Формата на уведомлението за отказ от Договора за кредит е достъпна на Уебсайта, ТУК.
  4. В срок 30 календарни дни от изпращане на уведомлението за отказ до Кредитора, Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитора:
   1. главницата по отпуснатия Кредит;
   2. (ако бъде поискано от Кредитора) Лихвата, начислена за периода от Датата на усвояване на средства по Кредита до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на базата на лихвения процент, уговорен в Договора за кредит; и
   3. такси за услуги, които вече са били извършени изцяло от Кредитора.
  5. Отказът на Кредитополучателя/ Поръчителя от Договора за кредит влиза в сила и Договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на чл. IX. 1 по-горе, и при условие, че Кредитополучателят е заплатил на Кредитора сумите по чл. IX.4. Уведомления за отказ, изпратени след крайния срок са невалидни.
  6. В рамките на 30-дневния срок по член IX.4 и преди изплащане на дължимите суми съгласно същия член, Кредитополучателят/ Поръчителят може да оттегли отказа си, като писмено уведоми Кредитора за оттеглянето, по пощата или по имейл. В такъв случай Договорът за кредит остава в сила.

  РАЗДЕЛ X. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР)

  1. Годишния процент на разходите (ГПР) представлява общия разход по Кредита на годишна база, изразен като процент от общия размер на предоставения Кредит. Общият разход по Кредита представлява всички видове разходи, пряко свързани с Договора за кредит, които Кредитополучателят трябва да заплати (включително дължимата лихва и комисионата на кредитния посредник, ако има такъв). ГПР по Кредита се изчислява към момента на сключване на договора за кредит, в съответствие с българското законодателство и общите изисквания на Закона за потребителския кредит, и при допусканията, посочени в Приложение № 1 на същия закон. ГПР не включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения.

  РАЗДЕЛ XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. В случай, че на съответната падежна дата по сметката на Кредитора не постъпи пълния размер на дължимата сума, Кредиторът има право да изтегли съответната дължима сума от всяка дебитна/кредитна карта, чиито данни са му били предоставени съгласно чл. VIII.5 по-горе. Опити за пълно или частично теглене на суми от картите ще бъдат правени до пълното погасяване на дължимата вноска.
  2. В случай че неизпълнението продължава повече от 30 дни, Кредиторът има право, по своя преценка:
   1. да обяви Кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително събиране на всички дължими суми по Договора за кредит; и/или
   2. да прекрати Договора за кредит и да поиска връщане на всички дължими суми по него; и/или
   3. да използва всички други допустими от закона средства и процедури, за запазване на правата си, накърнени поради неизпълнението.
  3. При просрочие Кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на просрочието до деня на пълно погасяване на задължението.
  4. При наличие на неизпълнение по Договора за кредит, за целите на събиране на вземанията си Кредиторът има право да използва услугите на трети лица (в това число дружества за събиране на вземания). Кредитополучателят и Поръчителят изрично се съгласяват, че в такъв случай Кредиторът има право да предостави на тези трети лица информация за Кредитополучателя и/или Поръчителя (включително лични данни и финансова информация), и за Договора за кредит, необходима за целите на събиране на вземанията.
  5. Страните се съгласяват, че всички разноски, свързани с принудителното събиране на дълга на Кредитополучателя са за негова сметка.

  РАЗДЕЛ XII. КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК

  1. В случай, че Искането за отпускане на кредит е подадено чрез кредитен посредник, Кредиторът ще изплати дължимото възнаграждение на Кредитния посредник.

  РАЗДЕЛ XIII. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ.

  1. Договорът за кредит влиза в сила на датата, на която Сметката за усвояване е заверена със сумата на Кредита.
  2. Договорът за кредит е валиден до окончателно изплащане на всички задължения, дължими от Кредитополучателя, съответно от Поръчителя по него.

  РАЗДЕЛ XIV. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  1. Всеки от Кредитополучателя и Поръчителя има право да подава жалби пред Кредитора във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването и неизпълнението на Договора за кредит.
  2. Жалбите се подават в писмена форма, по електронен път на имейл адрес support@rapida.bg, или по препоръчана поща до адреса на управление на Кредитора, или на телефона, посочен в Стандартния европейски формуляр и на Уебсайта на Кредитора.
  3. Жалбата следва да съдържа:
   1. Данни за жалбоподателя: три имена, имейл адрес, телефон за контакт;
   2. Данни за Договора за кредит – номер на договора и дата на сключване;
   3. Подробно описание на обстоятелствата във връзка с жалбата;
  4. При получена жалба, Кредиторът се задължава да върне писмен отговор в рамките на 30 (тридесет) дни от получаването на жалбата. При липса на заявено предпочитание относно начина за получаване на отговора, същият ще бъде изпратен по имейл.
  5. В случай, че Кредиторът не вземе становище по подадена жалба в горепосочения 30-дневен срок, и/или ако отговорът не е удовлетворителен за жалбоподателя, последният може да отнесе спора за разглеждане от:
   1. секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги съгласно чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите; и/или
   2. Комисията за защита на потребителите с адрес гр. София, пл. „Славейков” № 4A.
   Подаването на жалба не е задължителна предпоставка за отнасяне на спора за разглеждане от органите посочени в букви (а) и (б) по-горе.
  6. В случай че Страните не могат да решат спора по начина, посочен в предходните точки по-горе, Страните могат да се обърнат към компетентния съд.

  РАЗДЕЛ XV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. Кредиторът може да предостави информация за Кредитополучателя на дружеството-майка на Кредитора и свързани дружества на Кредитора, други дружества и корпорации, които са придобили пряко или косвено контролиращо участие в дяловия капитал на Кредитора или в които Кредиторът е придобил пряк или косвен дял и на други администратори на лични данни, регистрирани от Комисията за защита на личните данни на Република България, служители на Кредитора, счетоводители на Кредитора, юрисконсулти, адвокати и др., наети от Кредитора във връзка с изпълнението на Договора за кредит, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.

  РАЗДЕЛ XVI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

  1. За неуредените в тези Общи Условия и в Договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

  Промени в Общите условия

  1. Кредиторът има право да актуализира Общите условия по своя преценка. Актуализираните Общи условия се обявяват публично на Уебсайта на Кредитора. Кредиторът уведомява Кредитополучателя и Поръчителя за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Кредитополучателя, съответно Поръчителя, телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
  2. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, всеки от Кредитополучателя и Поръчителя може да се откаже от Договора за кредит, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. Когато Кредитополучателят не е съгласен с измененията, същият може, вместо да се откаже от Договора, да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. За да упражнят правата си по настоящия Член, Кредитополучателят, съответно Поръчителят, трябва да изпратят писмено уведомление до Кредитора, в едномесечен срок от получаване на съобщение за изменението.
  3. В случай на отказ от Поръчителя съгласно Член XVI.4. по-горе, Кредитополучателят е длъжен да осигури друг поръчител по Договора за кредит.
  4. Измененията в Общите условия обвързват Кредитополучателя, съответно Поръчителя, когато тези страни са уведомени за тях съобразно чл. XVI.3 по-горе и ако не са упражнили правото си по чл. XVI.4 по-горе в предвидения срок.

  Настоящите общи условия са одобрени от Управителя на „Рапида Лоунс“ ЕООД на 20.03.2019 г. и влизат в сила от 20.03.2019 г.